Twój koszyk

Polityka prywatnosci

Polityka prywatności INFAMOUS TEAM oraz innych mediów i baz danych

1. Właścicielem i administratorem serwisu jest Krzysztof Adamski ul. Szeroka 21/4 87-100 Toruń NIP 9562182726

2. Ilekroć poniżej jest mowa o:
- administratorze danych – rozumie się przez to INFMS oraz inne media i bazy danych należących do admnistratora
- przetwarzaniu danych – rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takiej jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie,
- usuwaniu danych – rozumie się przez to zniszczenie danych osobowych lub taką modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dotyczą,
- zgodzie osoby, której dane dotyczą – rozumie się przez to oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie,

3. W celu dokonania zakupów w Sklepie Internetowym TheInfamousTeam.com wymagane jest wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz akceptacja regulaminu zakupów.

4. Rejestrując się w Sklepie Internetowym TheInfamousTeam.com Klient jednocześnie wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie w celach marketingowych.

5. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

6. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

7. Administrator danych czuwa nad tym, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, aby były zbierane dla oznaczonych, zgodnym z prawem celów, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane.

8. Administrator zapewnia odpowiednie zabezpieczenie dostępu do zbioru danych oraz zobowiązuje osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy.

9. Powierzone dane są wykorzystywane przez administratora danych wyłącznie w celu realizacji umowy oraz w celu informowania o nowych produktach, usługach i promocjach oferowanych przez Sklep.

10. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych, nie są przekazywane, sprzedawana ani użyczane innym osobom lub instytucjom.

11. Każdy Klient po zarejestrowaniu ma prawo dostępu do swoich danych, może je zmieniać i usuwać.

12. Na wniosek Klienta, którego dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować o danych osobowych jakie zawiera zbiór, sposobie w jaki zostały zebrane, w jakim celu i zakresie są przetwarzane, w jakim zakresie i komu zostały udostępnione. Na wniosek osoby, której informacje dotyczą, informacji udziela się na piśmie.

13. Usuwanie danych osobowych przez administratora serwisu nie wymaga zgody osoby, której dotyczą.

14. Administrator niniejszej storny oraz mediów powiązanych (strona/y internetowa/e wraz z jej zawartoscią, skrzynki mailowe oraz fan page Facebook INFAMOUS TEAM i Stunt Days) może wykorzystywać zdjęcia i inne treści przesłane przez jej użykowników, w swoich mediach oraz poddawać je modyfikacji i cenzurze. Osoby przesyłające róznego rodaju dane (graficzne, tekstowe, video i inne) na maila i fanpage Facebook Administratora godzą się na ich wykorzystanie i modyfikacje opisane w niniejszym punkcie.

15. Administrator Sklepu zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.